B Entertained ApS
cvr: 43006363

Booking af underholdning:

 

Generelle betingelser:

BEntertained hæfter ikke for honoraret/lønnen og er ikke ansvarlige for kontraktbrud, forsinkelser fra engageredes side, kontraktmæssige udbetalinger, eller lignende.

 1. Engagerede kan ved enkeltdags engagementer begære kontrakten ophævet på grund af: a) Sygdom eller svangerskab. Arrangøren kan kræve dette dokumenteret ved lægeattest. b) Fast engagement af mindst 5 dages varighed inden for en måned hos samme kontrahent, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før. Dokumenteret ved engagementskontrakt. c) Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud. D) Videoproduktions engagement, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før.
 2. Den engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt Arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at Engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er B Entertained berettiget til den fulde løn/det fulde honorar.
 3. Enhver udvidelse af engagementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelser eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted med begge kontrahenters skriftlige accept og efter overenskomstmæssige aftaler.
 4. Det påhviler Arrangøren, at give Bentertained oplysninger om andre evt. optrædende til arrangementet.
 5. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler den Engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
 6. Udover force majeure kan Arrangøren ikke begære kontrakten ophævet.
 7. Arrangøren skriver sig op til B Entertaineds nyhedsbrev, hvor der bl.a. hver jul bliver udsendt gratis billetter til arrangementer.
 8. B Entertained’s normale betalingsbetingelser, hvis ikke andet er aftalt, er 15 dage forud for arrangementet mod faktura. Betaling med faktura eller EAN pålægges et administrationsgebyr på kr. 150
 9. Kontrakten er bindende ved gensidig underskrift. Skulle Arrangøren undlade at gennemføre arrangementet, er Arrangøren forpligtet til at afregne det totale kontraktbeløb til Engagerede. Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt Arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser, eller såfremt Engagerede, efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt.

 

Betalingsbetingelser:

B Entertained’s normale betalingsbetingelser, hvis ikke andet er aftalt, er 15 dage forud for arrangementet mod faktura, elektronisk faktura eller kreditkort.
Er der ikke valgt en afregningsmetode indenfor de 15 dage før, sender B Entertained ApS en faktura hvor der er tillagt 150kr i administrationsgebyr.

ANNULLERING AF KONTRAKT EFTER UNDERSKRIFT 

Kontrakten er bindende ved gensidig underskrift. Skulle Kontrahent 1/Arrangør undlade at gennemføre arrangementet, er Kontrahent 1/Arrangør forpligtet til at afregne det totale kontraktbeløb til Kontrahent 2. Komikeren er berettiget til at undlade at optræde, såfremt Kontrahent1/Arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser, eller såfremt komikeren, efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt.

Særlige betingelser:

Eventuelle særlige vilkår aftalt med kunstneren, skal også overholdes som en del af den gældende aftale.

 

 

 

For artister:

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, da de indeholder vigtig information om dine juridiske rettigheder og forpligtelser. Ved at få adgang til eller bruge B Entertaineds ApS’ platforme accepterer du at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.


 1. Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser (“Betingelserne”) udgør en juridisk bindende aftale mellem B Entertained ApS (“B Entertained”, “vi”, “os” eller “vores”), der giver dig adgang til at bruge tjenesterne på B Entertained website platformene (”Platform”, “Platformen”, ”Platformene” eller ”B Entertained”). B Entertained leverer tjenester til dig baseret på disse Betingelser. Vores øvrige politikker, herunder vores privatlivspolitik, er ligeledes gældende for din anvendelse af Platformene.

1.2 Læs disse Betingelser omhyggeligt, inden du begynder at bruge Platformene. Disse Betingelser fortæller hvem vi er, hvordan vores ydelser leveres, hvordan du og vi kan ændre eller afslutte eller opsige denne aftale, hvad du skal gøre, hvis der er et problem og andre vigtige oplysninger.

1.3 Klik på knappen, der er markeret med “Jeg accepterer” nederst i disse Betingelser, hvis du accepterer dem. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser, vil du ikke kunne bruge Platformene.


 1. Om B Entertained og Platformene

2.1 Platformene er leveret af B Entertained ApS, der er et anpartsselskab, stiftet og registreret efter dansk ret med CVR nr. 43 00 63 63 og med hjem-sted på adressen Kornmarken 127, 8800 Viborg

2.2 Vi kan kontaktes på e-mail på info@bentertained.dk. Hvis vi har behov for at kontakte dig, vil vi gøre det via telefon eller ved at skrive til dig på den e-mailadresse eller postadresse, du har oplyst til os.

2.3 Navnet på den nuværende Platform er ”B Entertained”, der er udviklet og leveret af B Entertained. B Entertained er en Platform, der gør det lettere at skabe kontakt mellem artister og koncertarrangører i form af virksomheder, privatpersoner, skoler, festivaler, spillesteder og andre, der ønsker at booke en artist til en koncert (hver en sådan booking benævnes herefter ”Kontrakt”).

2.4 B Entertained er ikke part i nogen Kontrakter, der bliver indgået ved at bruge Platformene.


 1. Brug af Platformene

3.1 Du skal være mindst 18 år gammel og kunne indgå juridisk bindende kontrakter for at registrere en profil (en “Profil”) som bruger/medlem af Platformene (et “Medlem”). Ved at bruge Platformene, blive Medlem og oprette en Profil garanterer du, at du er 18 år eller mere og gyldigt kan indgå en Kontrakt.

3.2 B Entertained kan gøre adgang til visse dele af Platformene eller bestemte områder eller funktioner på Platformene betinget af særlige krav, som f.eks.:

– Gennemførsel af en verifikationsproces,

– Opfyldelse af specifikke kvalitetskriterier såsom eks. bookings- eller annulleringshistorik.

3.3 B Entertained påtager sig intet ansvar for det enkelte Medlems identitet. Uanset ovenstående kan vi for gennemsigtighed og til forebyggelse af svig og i henhold til gældende lovgivning, anmode et Medlem om at forevise regeringsidentifikation eller anden information eller foretage yderligere checks med henblik på at verificere identiteten på et Medlem.


 1. Oprettelse af en Profil

4.1 Du er ikke forpligtet til at oprette og registrere en Profil for at bruge Platformene. Dele af Platformene, herunder indgåelse af Kontrakter, er dog alene tilgængeligt for Medlemmer, der har oprettet en Profil.

4.2 Hvis du opretter og registrerer en Profil for en virksomhed, et selskab eller en anden juridisk enhed, garanterer du, at du har beføjelse til juridisk at binde denne enhed og give os alle de tilladelser og licenser, der er fastsat i disse Betingelser.

4.3 Du kan oprette en Profil ved hjælp af en e-mailadresse og registrering af en adgangskode. Du skal angive nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger under registreringsprocessen og holde din Profil opdateret til enhver tid.

4.4 Du må gerne registrere mere end én (1) Profil.

4.5 Du er ansvarlig for at sikre fortroligheden og sikkerheden af dine Profiloplysninger og må ikke videregive dine legitimationsoplysninger til nogen tredjepart. Du skal straks underrette B Entertained, hvis du ved eller har grund til at mistænke, at dine legitimationsoplysninger er gået tabt, stjålet, er fejlagtige eller på anden måde kompromitteret, eller i tilfælde af en faktisk eller mistænkt uautoriseret brug af din Profil. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der gennemføres via din Profil, medmindre sådanne aktiviteter ikke er godkendt af dig, og du ikke har ageret uagtsomt (ved f.eks. ikke at have rapporteret om uautoriseret brug eller tab af dine legitimationsoplysninger som beskrevet oven for i denne bestemmelse).


 1. Indhold

5.1 B Entertained giver Medlemmerne adgang til at (i) oprette, uploade, overføre, sende, modtage og gemme indhold, såsom tekst, anbefalinger, kommentarer, fotos, lyd, video eller andre materialer og information på eller via Platformene (“Medlemsindhold”); og (ii) adgang til at se Medlemsindhold og ethvert indhold, som B Entertained selv stiller til rådig-hed på eller via Platformene.

5.2 Du er eneansvarlig for alt Medlemsindhold, som du stiller til rådighed på eller via Platformene og dermed ansvarlig for, at ethvert sådant Medlemsindhold ikke krænker en tredjeparts rettigheder eller love og regler i en relevant jurisdiktion.

5.3 Du må ikke poste, uploade, offentliggøre, indsende eller overføre no-get Medlemsindhold, som: (i) er ulovligt, falskt eller vildledende (ii) fremmer diskrimination, racisme, had, chikane eller skade mod en person eller gruppe (iii) er voldeligt eller truer eller fremmer voldelige handlinger iv) fremmer ulovlige eller skadelige aktiviteter eller stoffer eller (v) overtræder disse Betingelser eller privatlivspolitikken. Generelt skal du sikre dig, at du i din brug af Platformene agerer ansvarligt og inden for Platformenes formål. B Entertained forbeholder sig ret til at fjerne og/eller slette ethvert Medlemsindhold, som ikke overholder disse vilkår eller privatlivspolitikken.

5.4 Ved at oprette, uploade, overføre, sende, modtage, lagre eller på anden vis gøre Medlemsindhold tilgængeligt på eller via Platformene, giver du B Entertained en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig og overdragelig licens til Medlemsindholdet, som B Entertained må bruge, lagre, kopiere og eller anvende som nødvendigt med henblik på B Entertained fremme af Platformene, herunder retten til at gribe ind og forhindre overtrædelser.

5.5 Hvis du mener, at noget indhold på Platformene krænker dine rettigheder eller en tredjepart eller på nogen anden måde er i strid med disse Betingelser, bedes du straks underrette os herom.


 1. Betalinger til B Entertained og udbetalinger til artister

6.1 B Entertained opkræver en provision når der indgås en Kontrakt. Der er ikke noget gebyr for oprettelse og registrering af en Profil eller brug af Platformene udelukkende til sociale og netværksmæssige formål.

6.2 B Entertained forbeholder sig dog retten til at pålægge brugere af Platformene et oprettelsesgebyr og/eller et månedligt gebyr for brug af Platformene. Et sådant oprettelses- eller månedligt gebyr vil blive varslet til brugere af Platformene med minimum 60 dages varsel.

6.3 De aktuelle provisioner til B Entertained er mellem 10% og 20% afhængig af individuelle omfang imellem B Entertained og artisten.

6.4 Eventuelle provisioner vil fremgå inden en Kontrakt bliver indgået. B Entertained forbeholder sig ret til at ændre provisionerne til enhver tid. Eventuelle provisionsændringer vil blive varslet på vores hjemmeside minimum 60 dage inden, at de træder i kraft.

6.5 B Entertained opkræver betaling for en optræden inkl. provision forud for deltagelsen. B Entertained tilbageholder alle pengene og udbetaler artistens del efter koncerten er afviklet. Opkrævningen fra B Entertained kan være ekskl. moms og inkl moms, og B Entertained indberetter udbetalingen af artistens del inkl. moms til SKAT. Såfremt artisten har oprettet sig med et cvr.nr, vil der ske udbetaling til dette cvr.nr. B Entertained indberetning i dette tilfælde ikke udbetalingen til SKAT, og artisten er således selv ansvarlig herfor.

6.6 Såfremt optræden aflyses, og dette ikke beror på artistens forhold, men derimod på forhold hos koncertarrangøren, udbetaler B Entertained artistens del senest 7 dage efter, at koncertdatoen er overskredet, og provisionen tilbagebetales ikke til koncertarrangøren.

6.7 En koncertarrangør kan godkendes til fakturabetaling af B Entertained. I så fald kan det i forbindelse med indgåelse af en Kontrakt skriftligt aftales, at der sker betaling ved, at B Entertained udsteder en faktura til koncertarrangøren til betaling umiddelbart efter, at koncerten er afviklet. I disse situationer opkræver B Entertained ligeledes provision overfor koncertarrangøren for koncerten. B Entertained fraskriver sig ethvert ansvar for koncertarrangørens betalingsvilje og betalingsevne i forbindelse med kontrakter betalt med faktura, og artisten kan således ikke gøre noget krav gældende overfor B Entertained.


 1. Bookinger og Kontrakter

7.1 Hvert Medlem afgør efter eget skøn, om en Kontrakt skal indgås. Ved aftalens indgåelse indgår de relevante parter i den pågældende Kontrakt (“de Kontraherende Medlemmer”) en juridisk bindende aftale. Kontrakten anses for indgået, når begge Kontraherende Medlemmer har accepteret og godkendt Kontrakten. Når der indgås en Kontrakt, er de Kontraherende Medlemmer selv ansvarlige for de oplysninger, der gives via Platformene med henblik på Kontrakten, og nøjagtigheden af sådanne oplysninger.

7.2 De Kontraherende Medlemmer er eneansvarlige ift. at aftale pris, overholdelse af gældende regler samt andre relevante vilkår i Kontrakten. Skatte- og momsmæssige konsekvenser af en Kontrakt er uden betydning for B Entertained.

7.3 De Kontraherende Medlemmer er videre eneansvarlige ift. krav vedrørende opfyldelse af Kontrakten, herunder eventuelle forsikringer. Eventuelle tvister mellem de Kontraherende Medlemmer bør behandles i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende Kontrakt, og B Entertained vil som tredjepart og alene formidler af kontakten som udgangspunkt ikke forholde sig til en sådan tvist.

7.4 Aftale om indgåelse af en Kontrakt indgås således direkte mellem de Kontraherende Parter som er de direkte og egentlige aftaleparter. B Entertained formidler alene kontakten og faciliterer betalingen, jf. dog pkt. 6.6. B Entertained er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen mellem de Kontraherende Parter og påtager sig følgelig intet ansvar for Kontraktens indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med en koncert eller manglende betaling, jf. herunder pkt. 6.5 og 6.6. De Kontraherende Parter er ansvarlig for aftalens opfyldelse og hæfter direkte over for hinanden for samtlige forhold vedrørende en Kontrakt.

7.5 Der gøres særligt opmærksom på, at ifølge lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12, er der ingen fortrydelsesret i relation til ydelser, som skal leveres på en specifik dag eller i en bestemt periode. Dette omfatter rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer. Dette betyder, at er der indgået en Kontrakt gælder der som udgangspunkt ikke fortrydelsesret medmindre de Kontraherende Parter aftaler andet.


 1. Betalingssystem

8.1 Alle betalinger mellem B Entertained og dets Medlemmer, og fra et Medlem til et andet, foretages via et online betalingssystem tilknyttet Platformene, jf. dog pkt. 6.6. For at kunne foretage betalinger via Platformene skal du derfor acceptere eventuelle gældende vilkår og betingelser som betalingssystemets udbyder kræver.


 1. Anbefalinger og kommentarer

9.1 I det omfang Medlemmerne er i stand til at efterlade en anbefaling eller en kommentar om et andet Medlem, finder dette afsnit anvendelse. Alle anbefalinger eller kommentarer afspejler det enkelte Medlems mening og afspejler ikke nødvendigvis B Entertaineds holdning. Anbefalinger eller kommentarer er ikke verificeret af B Entertained og kan være forkerte eller vildledende. Efter anmodning fra et Medlem kan B Entertained slette enhver anbefaling eller kommentar som angivet i punkt 5.3, hvis dette vurderes berettiget.

9.2 Anbefalinger eller kommentarer skal være retfærdige, sandfærdige og faktiske og må ikke indeholde stødende eller ærekrænkende sprog og skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med disse Betingelser. Medlemmer må ikke manipulere anbefalinger og kommentarer på nogen måde, som f.eks. ved at instruere en tredjepart til at skrive en positiv eller negativ anbefaling eller kommentar om et andet Medlem.


 1. Opsigelse

10.1 Disse Betingelser gælder mellem dig og B Entertained fra tidspunktet for oprettelsen og registreringen af din Profil. Du kan opsige denne aftale ved at lukke din Profil, dette gøres ved at henvende sig til B Entertained på info@bentertained.dk.

10.2 B Entertained kan uden varsel opsige denne aftale og lukke din Profil, hvis (i) du væsentligt har overtrådt dine forpligtelser i henhold til disse Betingelser (ii) du har overtrådt gældende love, regler eller en tredjeparts rettigheder eller (iii) B Entertained finder, at en sådan handling er nødvendig for at beskytte eventuelle Medlemmer, tredjeparter eller B Entertained sikkerhed eller ejendom (f.eks. i tilfælde af svigagtig adfærd fra et Medlem). I tilfælde af ikke-væsentlige overtrædelser vil du blive underrettet om en påtænkt foranstaltning som en mulig løsning på problemet.

10.3 Uden at begrænse vores rettigheder, der er specificeret ovenfor, kan B Entertained opsige denne aftale til enhver tid for eksempel i forbindelse med nedlukning af Platformene ved at give dig tredive (30) dages varsel via e-mail til din registrerede e-mailadresse.

10.4 Når aftalen er opsagt, har du ikke ret til at genoprette din Profil eller noget af dit Medlemsindhold. Hvis din adgang til eller brug af Platformene er begrænset, eller din Profil er blevet suspenderet, eller denne aftale er opsagt af os, kan du ikke registrere en ny Profil eller få adgang til og bruge Platformene gennem en Profil hos et andet Medlem.


 1. Ændringer

11.1 B Entertained kan efter eget skøn ændre disse Betingelser. Du vil blive underrettet om ændringerne senest to (2) måneder før ændringerne træder i kraft. Hvis du beslutter dig for ikke at acceptere ændringerne i Betingelserne, skal du opsige din aftale med os ved at lukke din Profil, før ændringerne træder i kraft.


 1. Ansvar og skadesløsholdelse

12.1 Når du bruger Platformene gør du det frivilligt og på egen risiko. Platformene leveres “som den/de er”, uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller underforstået.

12.2 B Entertained garanterer på ingen måde Platformenes tilgængelighed til en-hver tid, da Platformene kan lukkes på grund af planlagte vedligeholdelses- eller tekniske problemer.

12.3 En Kontrakt og den oplevelse/betaling, som en Kontrakt giver adgang til, leveres af de Kontraherende Parter. De Kontraherende Parter er de egentlige aftaleparter og dermed ansvarlig for Kontraktens opfyldelse og samtlige forhold i forbindelse hermed. B Entertained indgår ikke i et aftaleforhold med de Kontraherende Parter og er følgelig ikke forpligtet til at udbetale erstatning for tab, herunder under følgende omstændigheder:

– Manglende betaling i forbindelse med en Kontrakt

– Rekonstruktion, konkurs/lukning, aflysning af arrangement/ydelse som Kontrakten gav adgang til, mv.

12.4 Du accepterer at friholde B Entertained og dets medarbejdere imod eventuelle krav, tab og omkostninger, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med (i) dit brud på disse Betingelser eller vores privatlivspolitik, (ii) din forkerte brug af Platformene, (iii) din interaktion med ethvert Medlem, herunder uden begrænsning for eventuelle skader eller tab af enhver art, der opstår i forbindelse med eller som følge af sådan interaktion eller brug, eller (iv) din overtrædelse af love, forskrifter eller tredjemandsrettigheder.


 1. Immaterielle rettigheder

13.1 B Entertained varemærket samt alle figurative og ikke-figurative mærker og mere generelt alle andre varemærker, illustrationer, billeder og logoer (herefter ”Varemærker”), der findes på Platformene, uanset om de er registreret eller ej, er og forbliver B Entertained eksklusive ejendom. Brug af sådanne Varemærker, helt eller delvis, uanset årsag, er strengt forbudt.

13.2 Noget af materialet på Platformene kan være underlagt tredjeparters intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, herunder patenter, knowhow, varemærker, ophavsret, brugsrettigheder, databehandlings-rettigheder mv. Der gives ikke nogen ret eller licens hertil, undtagen retten til at bruge Platformene. B Entertained påtager sig intet ansvar i tilfælde af krav om krænkelse af sådanne rettigheder, uanset hvorledes de opstår.

13.3 Indholdet på Platformene, der tilhører tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret medfører, at enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af B Entertained og/eller ophavsmanden. Der gælder ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af ind-hold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Det enkelte Medlem forstår og anerkender, at rettighedshaver til indholdet kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte overfor et andet Medlem.


 1. Lovvalg og værneting

14.1 Disse Betingelser og enhver brug af Platformene er underlagt dansk ret.

14.2 Eventuelle tvister skal forsøges løst i mindelighed og i det tilfælde dette ikke lader sig gøre, skal tvisten indbringes for et passende klageorgan, jf. pkt. 15 eller de almindelige danske domstole ved Retten i Viborg som hjemsted.


 1. Oplysning om klagemuligheder

15.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.