Booking af underholdning:

 

Generelle betingelser:

BEntertained hæfter ikke for honoraret/lønnen og er ikke ansvarlige for kontraktbrud, forsinkelser fra engageredes side, kontraktmæssige udbetalinger, eller lignende.

Vedlagte tillægskontrakt er en integreret del af hovedkontrakten og skal returneres underskrevet sammen med denne.

1.  Engagerede kan ved enkeltdags engagementer begære kontrakten ophævet på grund af: a)  Sygdom eller svangerskab. Arrangøren kan kræve dette dokumenteret ved lægeattest. b)  Fast engagement af mindst 5 dages varighed inden for en måned hos samme kontrahent, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før. Dokumenteret ved engagementskontrakt. c)  Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud. D)  Professionelle videoproduktions engagement, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før. Dokumenteret ved engagementskontrakt.

2.  Den engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt Arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at komikeren efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er B Entertained berettiget til den fulde løn/det fulde honorar.

3.  Enhver udvidelse af engagementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelser eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted med begge kontrahenters skriftlige accept og efter overenskomstmæssige aftaler.

4.  Det påhviler Arrangøren, at give BEntertained oplysninger om navn, adresse, cvr. nr. eller cpr. nr. I tilfælde af flere optrædende påhviler det Arrangøren, at give samme oplysninger om alle medvirkende og om fordelingen af honorar blandt disse.

5.  Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler den Engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.

6.  Udover force majeure kan Arrangøren ikke begære kontrakten ophævet.

7.  Arrangøren skriver sig op til B Entertaineds nyhedsbrev.

 

Betalingsbetingelser:

B Entertained’s normale betalingsbetingelser, hvis ikke andet er aftalt, er 10 dage forud for arrangementet mod faktura, elektronisk faktura eller kreditkort.

B Entertained tager fuldt ansvar for at indberette skattemæssige konsekvenser af enhver aftale med kunstneren. 

ANNULLERING AF KONTRAKT EFTER UNDERSKRIFT 

Kontrakten er bindende ved gensidig underskrift. Skulle Kontrahent 1/Arrangør undlade at gennemføre arrangementet, er Kontrahent 1/Arrangør forpligtet til at afregne det totale kontraktbeløb til Kontrahent 2. Komikeren er berettiget til at undlade at optræde, såfremt Kontrahent1/Arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser, eller såfremt komikeren, efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt.

Særlige betingelser:

Eventuelle særlige vilkår aftalt med kunstneren, skal også overholdes som en del af den gældende aftale.